PHP foreach遍历对象的属性

PHP的foreach竟然如此强大.

遍历各种数组各种对象。

例子:
 <?php 
 class a{ 
     public $a= ‘a’; 
     public $b= ‘b’; 
     public $c= ‘c’; 
     public $d= ‘d’; 
 } 
 $a = new a; 
 foreach ($a  as $k=>$v) { 
     echo ‘key=’,$k,’ value=’,$v,"\n"; 
 }
 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注