c#取汉字的拼音全拼或拼音首字母

PY py = new PY();
Response.Write(py.GetFullCode("测试中文 "));

PY.cs代码

using System;

namespace WebLayer.Tools
{
/// <summary>
/// PY 的摘要说明。
/// </summary>
public class PY
{
   // Fields
   private string m_strAbbreviation;
   private string m_strFullCode;
   private string m_strFullCodeWithSpace;
   private string m_strInput;
   private static string[] pyStr;
   private static int[] pyValue;

   public PY()
   {
    //
    // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
    //
   }
   public string GetAbbreviation(string strInput)
   {
    this.m_strInput = strInput;
    this.GetPyCode();
    return this.m_strAbbreviation;
   }

   public string GetFullCode(string strInput)
   {
    this.m_strInput = strInput;
    this.GetPyCode();
    return this.m_strFullCode;
   }

   public string GetFullCodeWithSpace(string strInput)
   {
    this.m_strInput = strInput;
    this.GetPyCode();
    return this.m_strFullCodeWithSpace;
   }

   private bool GetPyCode()
   {
    this.m_strFullCode = "";
    this.m_strFullCodeWithSpace = "";
    this.m_strAbbreviation = "";
    byte[] buffer1 = new byte[2];
    int num1 = 0;
    int num2 = 0;
    int num3 = 0;
    char[] chArray1 = this.m_strInput.ToCharArray();
    for (int num4 = 0; num4 < chArray1.Length; num4++)
    {
     buffer1 = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(chArray1[num4].ToString());
     num2 = buffer1[0];
     if (num2 <= 0x7f)
     {
      this.m_strFullCode = this.m_strFullCode + chArray1[num4];
      this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + chArray1[num4];
      this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + " ";
      this.m_strAbbreviation = this.m_strAbbreviation + chArray1[num4];
     }
     else
     {
      num3 = buffer1[1];
      num1 = ((num2 * 0x100) + num3) – 0x10000;
      if ((num1 > 0) && (num1 < 160))
      {
       this.m_strFullCode = this.m_strFullCode + chArray1[num4];
       this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + chArray1[num4];
       this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + " ";
       this.m_strAbbreviation = this.m_strAbbreviation + chArray1[num4];
      }
      else
      {
       for (int num5 = PY.pyValue.Length – 1; num5 >= 0; num5–)
       {
        if (PY.pyValue[num5] <= num1)
        {
         this.m_strFullCode = this.m_strFullCode + PY.pyStr[num5];
         this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + PY.pyStr[num5];
         this.m_strFullCodeWithSpace = this.m_strFullCodeWithSpace + " ";
         this.m_strAbbreviation = this.m_strAbbreviation + PY.pyStr[num5].Substring(0, 1);
         break;
        }
       }
      }
     }
    }
    return true;
   }

   static PY()
   {
    PY.pyValue = new int[] {
            -20319, -20317, -20304, -20295, -20292, -20283, -20265, -20257, -20242, -20230, -20051, -20036, -20032, -20026, -20002, -19990,
            -19986, -19982, -19976, -19805, -19784, -19775, -19774, -19763, -19756, -19751, -19746, -19741, -19739, -19728, -19725, -19715,
            -19540, -19531, -19525, -19515, -19500, -19484, -19479, -19467, -19289, -19288, -19281, -19275, -19270, -19263, -19261, -19249,
            -19243, -19242, -19238, -19235, -19227, -19224, -19218, -19212, -19038, -19023, -19018, -19006, -19003, -18996, -18977, -18961,
            -18952, -18783, -18774, -18773, -18763, -18756, -18741, -18735, -18731, -18722, -18710, -18697, -18696, -18526, -18518, -18501,
            -18490, -18478, -18463, -18448, -18447, -18446, -18239, -18237, -18231, -18220, -18211, -18201, -18184, -18183, -18181, -18012,
            -17997, -17988, -17970, -17964, -17961, -17950, -17947, -17931, -17928, -17922, -17759, -17752, -17733, -17730, -17721, -17703,
            -17701, -17697, -17692, -17683, -17676, -17496, -17487, -17482, -17468, -17454, -17433, -17427, -17417, -17202, -17185, -16983,
            -16970, -16942, -16915, -16733, -16708, -16706, -16689, -16664, -16657, -16647, -16474, -16470, -16465, -16459, -16452, -16448,
            -16433, -16429, -16427, -16423, -16419, -16412, -16407, -16403, -16401, -16393, -16220, -16216, -16212, -16205, -16202, -16187,
            -16180, -16171, -16169, -16158, -16155, -15959, -15958, -15944, -15933, -15920, -15915, -15903, -15889, -15878, -15707, -15701,
            -15681, -15667, -15661, -15659, -15652, -15640, -15631, -15625, -15454, -15448, -15436, -15435, -15419, -15416, -15408, -15394,
            -15385, -15377, -15375, -15369, -15363, -15362, -15183, -15180, -15165, -15158, -15153, -15150, -15149, -15144, -15143, -15141,
            -15140, -15139, -15128, -15121, -15119, -15117, -15110, -15109, -14941, -14937, -14933, -14930, -14929, -14928, -14926, -14922,
            -14921, -14914, -14908, -14902, -14894, -14889, -14882, -14873, -14871, -14857, -14678, -14674, -14670, -14668, -14663, -14654,
            -14645, -14630, -14594, -14429, -14407, -14399, -14384, -14379, -14368, -14355, -14353, -14345, -14170, -14159, -14151, -14149,
            -14145, -14140, -14137, -14135, -14125, -14123, -14122, -14112, -14109, -14099, -14097, -14094, -14092, -14090, -14087, -14083,
            -13917, -13914, -13910, -13907, -13906, -13905, -13896, -13894, -13878, -13870, -13859, -13847, -13831, -13658, -13611, -13601,
            -13406, -13404, -13400, -13398, -13395, -13391, -13387, -13383, -13367, -13359, -13356, -13343, -13340, -13329, -13326, -13318,
            -13147, -13138, -13120, -13107, -13096, -13095, -13091, -13076, -13068, -13063, -13060, -12888, -12875, -12871, -12860, -12858,
            -12852, -12849, -12838, -12831, -12829, -12812, -12802, -12607, -12597, -12594, -12585, -12556, -12359, -12346, -12320, -12300,
            -12120, -12099, -12089, -12074, -12067, -12058, -12039, -11867, -11861, -11847, -11831, -11798, -11781, -11604, -11589, -11536,
            -11358, -11340, -11339, -11324, -11303, -11097, -11077, -11067, -11055, -11052, -11045, -11041, -11038, -11024, -11020, -11019,
            -11018, -11014, -10838, -10832, -10815, -10800, -10790, -10780, -10764, -10587, -10544, -10533, -10519, -10331, -10329, -10328,
            -10322, -10315, -10309, -10307, -10296, -10281, -10274, -10270, -10262, -10260, -10256, -10254
           };
    PY.pyStr = new string[] {
             "a", "ai", "an", "ang", "ao", "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng", "bi", "bian", "biao",
             "bie", "bin", "bing", "bo", "bu", "ca", "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "ceng", "cha", "chai", "chan", "chang",
             "chao", "che", "chen", "cheng", "chi", "chong", "chou", "chu", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci", "cong",
             "cou", "cu", "cuan", "cui", "cun", "cuo", "da", "dai", "dan", "dang", "dao", "de", "deng", "di", "dian", "diao",
             "die", "ding", "diu", "dong", "dou", "du", "duan", "dui", "dun", "duo", "e", "en", "er", "fa", "fan", "fang",
             "fei", "fen", "feng", "fo", "fou", "fu", "ga", "gai", "gan", "gang", "gao", "ge", "gei", "gen", "geng", "gong",
             "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui", "gun", "guo", "ha", "hai", "han", "hang", "hao", "he", "hei",
             "hen", "heng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang", "hui", "hun", "huo", "ji", "jia", "jian", "jiang",
             "jiao", "jie", "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun", "ka", "kai", "kan", "kang", "kao", "ke",
             "ken", "keng", "kong", "kou", "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo", "la", "lai", "lan", "lang",
             "lao", "le", "lei", "leng", "li", "lia", "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long", "lou", "lu",
             "lv", "luan", "lue", "lun", "luo", "ma", "mai", "man", "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian",
             "miao", "mie", "min", "ming", "miu", "mo", "mou", "mu", "na", "nai", "nan", "nang", "nao", "ne", "nei", "nen",
             "neng", "ni", "nian", "niang", "niao", "nie", "nin", "ning", "niu", "nong", "nu", "nv", "nuan", "nue", "nuo", "o",
             "ou", "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei", "pen", "peng", "pi", "pian", "piao", "pie", "pin", "ping", "po",
             "pu", "qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing", "qiong", "qiu", "qu", "quan", "que", "qun", "ran",
             "rang", "rao", "re", "ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "ruan", "rui", "run", "ruo", "sa", "sai", "san",
             "sang", "sao", "se", "sen", "seng", "sha", "shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shen", "sheng", "shi", "shou", "shu",
             "shua", "shuai", "shuan", "shuang", "shui", "shun", "shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui", "sun", "suo", "ta",
             "tai", "tan", "tang", "tao", "te", "teng", "ti", "tian", "tiao", "tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan", "tui",
             "tun", "tuo", "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen", "weng", "wo", "wu", "xi", "xia", "xian", "xiang", "xiao",
             "xie", "xin", "xing", "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun", "ya", "yan", "yang", "yao", "ye", "yi", "yin",
             "ying", "yo", "yong", "you", "yu", "yuan", "yue", "yun", "za", "zai", "zan", "zang", "zao", "ze", "zei", "zen",
             "zeng", "zha", "zhai", "zhan", "zhang", "zhao", "zhe", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu", "zhua", "zhuai", "zhuan",
             "zhuang", "zhui", "zhun", "zhuo", "zi", "zong", "zou", "zu", "zuan", "zui", "zun", "zuo"
            };
   }

}
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注